Veri Analizi

VERİ ANALİZİ

Veri analizi konusunda profesyonel destek sağlıyoruz. Araştırmalarınızda (Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Proje, Ödev, Makale, Bildiri vb.) Elde Ettiğiniz Verilerin Analizi ve Yapılan Analiz Hatalarının Giderilmesi

Yaptığınız araştırmalarda toplamış olduğunuz verilerin işlenerek bir sonuç ortaya koymanız beklenmektedir. Sonuçların doğru olarak ortaya çıkması için araştırma yöntemlerine ait tekniklerin doğru ve eksiksiz olarak uygulanması gerekmektedir. Çalışmanızdaki verilerin nitel veya nicel olmasına göre içerik analizi, faktör analizi vb. testlerin yapılmasına ihtiyaç vardır.

Veri Analizi Hizmeti

Veri analizi yapılması için gerekli programları (SPSS, LISREL, AMOS, NVIVO, MAXQDA) kullanarak verilerinizin analizini gerçekleştiriyoruz. İnsanların öznel deneyimleri hakkında bilgi edinmenin en iyi yolu olarak görülen nitel veri analizi ve  objektif verileri hakkında bilgi edinmenin en iyi yolu olarak görülen nicel veri analizi konusunda destek sağlıyoruz.

 • Nicel Veri Analizi
 • Nitel Veri Analizi
 • SPSS Analiz
 • Yapısal Eşitlik Modeli
 • Ekonometrik Analiz
 • Analiz Türünün Belirlenmesi
 • Ölçek Hazırlama
 • Anket ve Gözlem Formu Hazırlama
 • Verilerin Bilgisayara Aktarılması
 • Yapılan Analizin Raporlaştırılması

Araştırmalarda elde edilen verilerin analizi, uzmanlık isteyen teknik bir işlemdir. Öncelikle toplanan verilerin, analiz yapılacak istatistik programına işlenmesi gerekmektedir. Daha sonra analizin yorumlanması, benzer araştırmalarla karşılaştırılması, sonuçların ortaya konması ve sonuçlara uygun önerilerde bulunulması gerekmektedir. Verilerin analizi konusunda yardıma ihtiyaç duyulduğunda akademikredaksiyon.com adresinden bu hizmeti alabilirsiniz.

Veri Analiz Yöntemleri

Akademik çalışmalarda veri analizi yöntemleri, veriler toplandıktan sonra anlamlı sonuçlar elde etmek için kullanılmaktadır. Nicel veri analizi, nitel veri analizi ve ikisinin birleştirilmesini amaçlayan karma yöntem akademik araştırmalarda sıkça kullanılmaktadır.

Bilimsel araştırma, dayandığı felsefe ve bakış açısına göre nicel ve nitel araştırma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Nicel veri analizi, olguları açıklamak ve tanımlamak için verilerin sayısal gösterimidir.  Nicel araştırmada, gerçeklik araştırmacıdan bağımsız olarak görülmekte ve kendi dışındaki gerçekliğin nesnel olarak gözlenebileceği, ölçülebileceği ve analiz edilebileceği kabul edilmektedir. Nicel verilerin toplanmasını ve analizini gerektiren çalışmalardır.

Nitel araştırmada ise temel bir olguya odaklanılmakta ve nitel araştırma katılımcıların görüşlerine dayanmaktadır. Nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki en önemli fark verilerin analizi sürecidir. Nitel araştırmanın belki de en zorlu aşaması verilerin analizidir. Nitel veri analizi ve nicel veri analizinde farklı yollar izlenmektedir. Nicel verilerde kodlar sayılara karşılık gelmekte, nitel verilerde ise kavramlara, konulara veya temalara karşılık gelmektedir.

nitel-veri-analizi-ve-nicel-veri-analizi

Nicel Veri Analizi

Nicel veri analizi, verilerin sayı olarak ifade edilmesini gerektirir ve bu verilerin istatistiksel yöntemlerle incelenmesini amaçlar. Verilerin istatistiksel yöntemlerle incelenmesi, verilerin anlamını ve dağılımını açıklamaya, verilerin ortalamasını, varyansını ve diğer istatistiksel ölçütlerini hesaplamaya ve verilerin grafiksel olarak sunulmasına yardımcı olur. Verilerin dağılımını, ortalamasını, varyansını ve diğer istatistiksel özelliklerini analiz etmeyi amaçlar.

Nicel veri analizi, verilerin daha objektif bir şekilde yorumlanmasına yardımcı olur ve verilerin anlamını ve dağılımını daha doğru bir şekilde açıklamaya yardımcı olur. Bu yöntem, verilerin daha doğru ve güvenilir bir şekilde yorumlanmasına yardımcı olur.

Nicel veri analizi, veri toplama, veri depolama, veri işleme ve sonuçları yorumlama gibi adımları içerebilir. Çok sayıda veriyi ele almaya ve daha kapsamlı sonuçların çıkarılmasına olanak tanır.

Nicel Veri Analizi Nedir?

Nicel Veri Analizi (Quantitative Data Analysis), belirli bir nesne veya gruplar hakkında sayısal bilgiler toplamayı ve bu verileri analiz etmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Nicel veri analiz teknikleri, belirli bir amaç için verileri sınıflandırma, gruplama ve ölçeklendirme gibi işlemleri içerebilir.

Nicel veri analizi, verilerin kantitatif (nicel) olarak incelenmesini amaçlar. Verilerin sayısal olarak incelenmesini içeren bir analiz yöntemidir. Nicel veriler, verilerin sayı olarak ifade edilmesi gerektiren verilerdir ve genellikle istatistiksel yöntemlerle incelenir. Örnek olarak, bir araştırmada katılımcıların yaşları, eğitim durumları, aylık gelirleri gibi veriler nicel veriler olarak toplanabilir.

Nicel veri analizi teknikleri, verilerin daha objektif bir şekilde yorumlanmasına ve verilerin anlamını ve dağılımını daha doğru bir şekilde açıklamaya yardımcı olabilir.

 • İstatistiksel Modeller: Regresyon, t-test, ANOVA gibi istatistiksel modeller kullanılabilir.
 • Grafiksel Yöntemler: Box Plot, histogram, scatter plot gibi grafiksel yöntemler kullanılabilir.
 • Sayısal Yöntemler: Ortalama, medyan, mod gibi sayısal yöntemler kullanılabilir.
 • Korelasyon Analizi: İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi kullanılabilir.
 • Klasifikasyon ve Regresyon Analizi: Verilerin sınıflandırılması veya tahmin edilmesi için kullanılabilir.
 • Veri Madenciliği: Verilerin keşfedilmesi, özetlenmesi, modellemesi veya tahmin edilmesi için veri madenciliği yöntemleri kullanılabilir.
 • Agregasyon ve Segregasyon Analizi: Verilerin toplanması, sınıflandırılması ve özetlenmesi için kullanılabilir.
 • Tanımlayıcı İstatistik: Bu yöntem verilerin genel özelliklerini tanımlamaya yardımcı olur. Örneğin, ortalama, medyan, standart sapma, frekans veya histogram gibi istatistiksel göstergeler kullanılabilir.
 • Yargısal İstatistik: Bu yöntem verilerden genelleme yapmaya ve verilerdeki görülen farkların nedenlerini anlamaya yardımcı olur. Örneğin, t-testi, anova, regresyon analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanılabilir.
 • Faktör Analizi: Bu yöntem, verilerin alt gruplarını ve bu gruplar arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarmak için kullanılır.
 • Anket Analizi: Anket verilerinin analizi için kullanılan yöntemdir. Örneğin, frekans dağılımı, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi gibi değişkenlerin etkilerinin incelenmesi gibi uygulamalar bu yöntem ile yapılabilir.
 • Çok Değişkenli İstatistik: Bu yöntem birden fazla değişkenin etkilerini ve bu değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için kullanılır. Örneğin, çoklu regresyon, faktör analizi, k-en yakın komşu analizi, discriminant analizi, MANOVA (çok değişkenli analitik varyans analizi) ve temel bileşen analizi gibi yöntemler bu kategoriye dahildir.
 • Kümeleme Analizi: Verileri benzer özelliklere sahip gruplara ayırmak için kullanılan bir istatistiksel yöntemdir. Bu yöntem, veri kümelerinin özelliklerini keşfetmek, verileri benzer şeylerin bir arada bulunduğu gruplara ayırmak ve veriler arasındaki farklılıkları incelemek gibi amaçlar için kullanılabilir.

Nicel verilerin analizi için kullanılan birçok yazılım ve araç bulunmaktadır. Bunlar arasında:

 1. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
 2. Stata
 3. R
 4. SAS (Statistical Analysis System)
 5. Excel

Bu yazılımların birçoğu, verilerin yüklenmesinden, görselleştirilmesine, istatistiksel analizlere ve sonuçların raporlanmasına kadar birçok fonksiyon sunmaktadır. Seçilen yazılım, analistin ihtiyaçlarına, veri büyüklüğüne ve uzmanlık düzeyine göre farklılık gösterir.

Nitel Veri Analizi

Nitel veri analizi, verilerin kalitatif (nitel) olarak incelenmesini amaçlar. Bu yöntemler, verilerin insanlar tarafından doğal bir dille verilen yanıtlarının toplanması veya metin olarak toplanmasını gerektirir. Bu veriler, metinsel veriler olarak toplanabilir ve daha sonra içerik analizi, görüşme veya benzer bir yöntemle incelenmesini içerir.

Bu veriler, katılımcıların gerçek deneyim ve görüşlerini doğru bir şekilde yansıtır ve verilerin daha doğru ve kapsamlı bir şekilde yorumlanmasına yardımcı olur. Nitel veri analizi yöntemleri, verilerin doğal olarak toplanmasını gerektirir ve bu verilerin anlamını ve kalitesini artırmayı amaçlar.

Nitel veri analizinde kullanılan veriler genellikle açık uçlu sorular, görüşmeler, odak grup görüşmeleri, gözlemler veya yazılı belgeler gibi kalitatif kaynaklardan toplanır. Özellikle sosyal bilimler, sağlık, eğitim ve insan ilişkileri gibi alanlarda sık kullanılır.

Nitel Veri Analizi Nedir?

Nitel veri analizi, verilerin kalitatif olarak incelenmesine dayalı bir analiz yöntemdir. Nitel veri analizinde, veriler yapısal veya içerik analizi gibi farklı teknikler kullanılarak anlamlandırılır ve anlamlı sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. Nitel veri analizinin bir diğer önemli özelliği de bu analiz sürecinin veri toplama süreci ile birlikte yürütülebilmesidir.

Nitel veri analizi, çeşitli alanlarda çok fazla miktarda veri toplamanın yanı sıra insanların fikirlerini, duygularını, davranışlarını ve nedenlerini anlamaya yönelik olarak kullanılabilir. Nitel veri analizi, şu alanlarda yaygın olarak kullanılır:

 • Sosyal Bilimler: Sosyal bilimlerde, insanların fikirlerini, duygularını, davranışlarını ve nedenlerini incelemek için kullanılır. Bu, insanların fikirlerini ve davranışlarını açıklamaya yardımcı olur ve sosyal bilimlerdeki soruların cevaplarını bulmak için kullanılabilir.
 • Sağlık ve Eğitim: Sağlık ve eğitim alanında, insanların deneyimlerini, beklentilerini ve memnuniyet düzeylerini incelemek için kullanılabilir. Bu, sağlık ve eğitim uygulamalarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmek için kullanılabilir.
 • Pazar Araştırması: Pazar araştırmasında, müşterilerin beklentilerini, ihtiyaçlarını ve tercihlerini incelemek için kullanılabilir. Bu, ürün ve hizmetlerin pazar taleplerini anlamaya yardımcı olur ve pazar araştırması yapmak için kullanılabilir.
 • Organizasyon ve İşletme: Organizasyon ve işletme alanında, çalışanların beklentilerini, motivasyonlarını ve memnuniyet düzeylerini incelemek için kullanılabilir. Bu, organizasyon ve işletme uygulamalarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirmek için kullanılabilir.

Nitel veri analizi teknikleri, insanların deneyimlerini, tutumlarını ve düşüncelerini anlamaya yardımcı olabilir ve verilerin doğal dil olarak yapısını koruyan bir yol sunabilir. Nitel analiz, verilerin kalitesini ve güvenilirliğini artırabilir ve verilerin anlamını daha iyi açıklamaya yardımcı olabilir.

 • Görüşmeler: Görüşmeler, insanların düşüncelerini, tutumlarını ve deneyimlerini açık bir şekilde açıklamalarını sağlar.
 • Anketler: Anketler, veri toplamak ve insanların fikirlerini, tutumlarını ve deneyimlerini ölçmek için kullanılabilir.
 • Odak Grupları: Fokus grupları, bir grup insanın düşüncelerini, tutumlarını ve deneyimlerini paylaşmasını ve tartışmasını sağlar.
 • Etnografik Çalışmalar: Etnografik çalışmalar, bir toplumun ya da bir kültürün yaşam tarzını, davranışlarını ve düşüncelerini incelemek için kullanılabilir.
 • İnceleme Çalışmaları: İnceleme çalışmaları, bir olayın, durumun veya konunun detaylı bir analizini yapmak için kullanılabilir.
 • Doku Analizi: Doku analizi, bir metnin anlamını ve içeriğini incelemek için kullanılabilir.
 • Kodlama ve Kategorileme: Kodlama ve kategorileme, verilerin sınıflandırılmasını ve özetlenmesini sağlar.
 • Yapılandırılmış veya yapılandırılmamış görüşme: Bu yöntem, bir konuya ilişkin görüş ve fikirleri toplamak ve incelemek için kullanılan bir yöntemdir.
 • Kodlama ve analiz: Bu yöntem, verilerin kodlandıktan sonra, kodlar aracılığıyla temalar veya trendleri takip etmek için kullanılır.
 • İçerik Analizi: Bu yöntem, verilerin içeriğini ve anlamını incelemek için kullanılır. Veriler metin, görsel veya sesli kayıtlar şeklinde olabilir.
 • Olgu çalışması: Bu yöntem, belirli bir konuda veya konuların gruplarında incelemeler yapmak için kullanılır.
 • Etnografik veya antropolojik araştırma: Bu yöntem, kültür ve toplumlar arasındaki ilişkileri veya bir kültürün yapısını incelemek için kullanılır.

Nitel veri analizi için kullanılan birçok program bulunmaktadır. Bunlar arasında aşağıdaki programlar sayılabilir:

 • NVivo
 • Atlas.ti
 • QDA Miner
 • MAXQDA
 • Transana

Bu programlar nitel analiz yapmak için tasarlanmıştır ve birçok araştırmacı tarafından kullanılmaktadır. Bunlar, verilerin kodlanması, sınıflandırılması, analizi ve yorumlanması gibi birçok nitel veri analizi özelliğini destekler.

Karma Yöntem

Karma yöntem, verilerin tam olarak anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlamaya yardımcı olan bir veri analizi yöntemidir ve birçok araştırmada etkilidir. Karma yöntem, verilerin hem kalitatif hem de sayısal olarak incelenmesini içeren bir veri analiz yöntemidir. Kalitatif veriler, doğal dil olarak yapılan anketler, görüşmeler, notlar veya diğer metinsel veriler olarak toplanabilir. Sayısal veriler ise verilerin sayı olarak ifade edilmesi ve istatistiksel yöntemlerle incelenmesini gerektiren verilerdir.

Karma yöntem, verilerin her iki tipi de kullanılarak, verilerin daha geniş bir perspektifle analiz edilmesini amaçlar. Bu, verilerin daha doğru ve kapsamlı bir şekilde yorumlanmasına yardımcı olur. Örneğin, bir araştırmada katılımcıların deneyimleri ve görüşleri nitel veriler olarak toplanabilir, ancak aynı zamanda bu veriler istatistiksel yöntemlerle de incelenebilir ve grafiksel olarak sunulabilir.

DÜZELTME

tez-duzenleme-merkezi-duzeltme
Yapılan Analizlerde Tespit Edilen Hataların Düzeltilmesi

İstatistikçi uzmanlarımız tarafından, daha önce yapılmış analizlerinizdeki hatalar bulunmakta ve hataları düzeltilmektedir. Yorum hataları giderilmektedir.

DÜZENLEME

tez-duzenleme-merkezi-duzenleme-islemi
Yapılan Analizlerin İstenilen Formata Uygun Olarak Düzenlenmesi

Yapılan analizler, uygun şekilde düzenlenmektedir. Tabloların oluşturulması ve uygun gösterimi sağlanır. Yorumların tablolarla uyumlu olmasına dikkat edilir.

GELİŞTİRME

tez-duzenleme-merkezi-yazi-gelistirme
Uzmanlar Tarafından Eksiklerin Tamamlanması

Analizleriniz için eleştiri ve önerilerde bulunulur. Yanlış yapılmış analizleriniz, istatistikçi uzmanlarımız tarafından yeniden yapılır ve uygun şekilde yorumlanır.