Veri Analizi

VERİ ANALİZİ

Veri analizi konusunda profesyonel destek. Araştırmalarınızda (Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Proje, Ödev, Makale, Bildiri vb.) Elde Ettiğiniz Verilerin Analizi ve Yapılan Analiz Hatalarının Giderilmesi

Yaptığınız araştırmalarda toplamış olduğunuz verilerin işlenerek bir sonuç ortaya koymanız beklenmektedir. Sonuçların doğru olarak ortaya çıkması için araştırma yöntemlerine ait tekniklerin doğru ve eksiksiz olarak uygulanması gerekmektedir. Çalışmanızdaki verilerin nitel veya nicel olmasına göre içerik analizi, faktör analizi vb. testlerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Veri analizi yapılması için gerekli programları (SPSS, LISREL, AMOS, MAXQDA) kullanarak verilerinizin analizini gerçekleştiriyoruz.

Bilimsel araştırma, dayandığı felsefe ve bakış açısına göre nicel ve nitel araştırma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Nicel veri analizi, olguları açıklamak ve tanımlamak için verilerin sayısal gösterimidir.  Nicel araştırmada, gerçeklik araştırmacıdan bağımsız olarak görülmekte ve kendi dışındaki gerçekliğin nesnel olarak gözlenebileceği, ölçülebileceği ve analiz edilebileceği kabul edilmektedir. Nicel veri analizi, nicel verilerin toplanmasını ve analizini gerektiren çalışmalardır.

Nitel araştırmada ise temel bir olguya odaklanılmakta ve nitel araştırma katılımcıların görüşlerine dayanmaktadır. Nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki en önemli fark veri analizi sürecidir. Nitel araştırmanın belki de en zorlu aşaması veri analizidir. Nitel veri analizi ve nicel veri analizinde farklı yollar izlenmektedir. Nicel verilerde kodlar sayılara karşılık gelmekte, nitel verilerde ise kavramlara, konulara veya temalara karşılık gelmektedir. Nitel veri analizinin bir diğer önemli özelliği de bu analiz sürecinin veri toplama süreci ile birlikte yürütülebilmesidir. İnsanların öznel deneyimleri hakkında bilgi edinmenin en iyi yolu olarak görülen nitel veri analizi konusunda da destek sağlıyoruz.

Araştırmalarda elde edilen verilerin analizi, uzmanlık isteyen teknik bir işlemdir. Öncelikle toplanan verilerin, analiz yapılacak istatistik programına işlenmesi gerekmektedir. Daha sonra analizin yorumlanması, benzer araştırmalarla karşılaştırılması, sonuçların ortaya konması ve sonuçlara uygun önerilerde bulunulması gerekmektedir. Verilerin analizi konusunda yardıma ihtiyaç duyulduğunda akademikredaksiyon.com adresinden bu hizmeti de alabilirsiniz.

DÜZELTME

tez-duzeltme
Yapılan Analizlerde Tespit Edilen Hataların Düzeltilmesi

İstatistikçi uzmanlarımız tarafından, daha önce yapılmış analizlerinizdeki hatalar bulunmakta ve hataları düzeltilmektedir. Yorum hataları giderilmektedir.

DÜZENLEME

tez-duzenleme
Yapılan Analizlerin İstenilen Formata Uygun Olarak Düzenlenmesi

Yapılan analizler, uygun şekilde düzenlenmektedir. Tabloların oluşturulması ve uygun gösterimi sağlanır. Yorumların tablolarla uyumlu olmasına dikkat edilir.

GELİŞTİRME

Uzmanlar Tarafından Eksiklerin Tamamlanması

Analizleriniz için eleştiri ve önerilerde bulunulur. Yanlış yapılmış analizleriniz, istatistikçi uzmanlarımız tarafından yeniden yapılır ve uygun şekilde yorumlanır.